Utsjölogarna

Söker du ett område där endast spillkråkans ljud viner genom luften? Då är Utsjölogarnas naturreservat stället för dig! Här finns en urskogsliknande barrskog med höga naturvärden och myrar som inte visar någon mänsklig påverkan. Ändå har mänsklig aktivitet förekommit i området såsom myrslåtter men all mänsklig påverkan behöver inte sätta djupa spår…

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar.
– framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter).
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna