Hälla

Längs med Västerdalälven sträcker sig naturreservatet Hälla som innehåller ett 40-tal olika öar! Reservatet består av en flätflod som är ett ovanligt landskap i Sverige och bildas när vatten strömmar genom tjocka lager av grus och sand – ett flackt älvplan med holmar och näs bildas. Här har 300 av Transtrands sockens 460 växtarter hittats, bland annat smörboll, grenrör och Kung Karls spira. Under vattenytan kan den fridlysta flodpärlmusslan hittas tillsammans med öring och harr bland annat. Området är ett populärt fiskeområde.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– skada mark eller geologiska naturföremål
– skada träd eller buskar eller gräva upp växter eller ta bort mossa eller lav
– köra motordrivet fordon i terrängen. Ägare eller nyttjare av fritidshusen öster om Hälla gård får från närmaste väg framföra terrängskoter på snötäckt mark till och från fritidshuset
– fånga eller insamla djur förutom fiskar
– ställa upp fordon annat än på särskilt anvisade platser
– använda motorbåt eller annan motordriven farkost på vattnet.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna