Tisjön

Fåglar
Vår: Våren börjar när snösmältningen kommit så långt att det går att ta sig fram på vägarna. Det kan variera från början av april till mitten av maj. På våren rastar en del vadare som brushane, ljungpipare m. fl. Myrsnäppa rastar så sent som i början av juni, ofta en vecka efter smalnäbbad simsnäppa.

Sommar: Tisjön är främst känd som häckningslokal, varför besök är mest givande från senare delen av maj till slutet av juli. Runt fågeltornet på Tisjökölen finns en av landets få kolonier av smålom. Som mest har 18 ruvande par setts samtidigt från tornet. Vid Frejsnäset häckar två-tre par och i andra tjärnar runt sjön ytterligare ett antal smålommar som använder Tisjön som fiskevatten. Fågeltornet är placerat mitt i passagen mellan häckningstjärnarna och fiskevattnet och det en ständig trafik av kacklande smålommar över tornet. Ungefär tio par storlommar häckar också i sjön. Smalnäbbad simsnäppa och dvärgmås har häckat flera år på Tisjökölen och Tisjön är den sydligaste respektive västligaste häckningslokalen i landet för dessa arter. Av vadare ses oftast tio-elva arter. Rödbena och brushane är relativt vanliga, småspov, gluttsnäppa och ljungpipare förekommer med några par vardera. Fisktärna och silvertärna häckar båda.

Vår och höst: Främst i norra delen av sjön kan bergand, sjöorre och svärta rasta. De ses bäst från fäboden Örviken.

Tillfälligt: Snatterand, amerikansk kricka, årta, alfågel, gravand, salskrake, kustpipare, kustsnäppa, mosnäppa, rödspov, roskarl, bredstjärtad labb, kustlabb, svarttärna och citronärla har setts tillfälligt.

Citronärla vid Tisjöns fågeltorn

Vägbeskrivning

Från Malung är det ca 50 km till Tisjön. Man kan ta sig dit på flera olika sätt och har då nytta av blå kartan 142 Sälen. Följande vägbeskrivning är användbar både från Malung i söder och Sälen i norr och leder fram till fågeltornet på Tisjökölen; 27 km norr om rondellen i Malung respektive 35 km söder om rondellen i Sälen på väg 71 tar man av västerut vid skyltarna ”V Tandö” och ”Heden 5”. Kör vänster efter bron över Västerdalälven vid skylt ”Gräsbrickan 28” och 1 km senare höger vid skylt ”Gräsbrickan 27”. Sedan är det rakt fram till första skylten ”Fågeltorn”. Från väg 71 är det 28 km till den skylten. Kör vänster vid skylten och efter ytterligare 1,8 km höger vid nästa skylt ”Fågeltorn”. Parkera efter ytterligare 2 km vid tredje skylten ”Fågeltorn” men se upp med att åka för långt ut i sanden vid sidan av vägen. Det är mycket lätt att fastna. Stigen till tornet är 1100 meter, varav 600 meter är spångat och resterande sträcka går över torra grusåsar.

Ett besök vid Tisjön kan också inkludera Frejsnäset som fågelvägen ligger tre kilometer norr om fågeltornet på Tisjökölen. Kör tillbaka från Tisjökölen till första skylten ”Fågeltorn”. Ta där vänster. Passera fäboden Tisjölandet efter 4,5 km och sväng vänster efter ytterligare 3,8 kilometer på en oskyltad grusväg av relativt låg standard. Ta inte åt höger där man skymtar sjöbodar nere vid vattnet utan fortsätt rakt fram på sandig väg genom gles tallskog ner till sydligaste delen av näset. Före första regleringen av sjön fortsatte fäbodstigen här på en unik sandsträng som delade sjön i två delar. (Tisjön = Tvåsjön). Vid vägens ände finns nu en lång sandstrand som vid lågvatten är en fin vadarstrand. Intill finns ett myrområde av samma karaktär som Tisjökölen men avsevärt mindre i storlek.

Örviken ligger ytterligare en bit norrut på samma sida av sjön som Frejsnäset. Från avtagsvägen mot Frejsnäset är det 4,2 km till skylt ”Örviken” åt vänster. Vägen ner till fäboden är ofta bommad. Det är 800 meter att gå från bommen ned till sjön.

Skådartips

Spångarna ut till fågeltornet har med åren sjunkit ned i mossan varför stövlar rekommenderas även vid lågvatten. Fågeltornet från 1994 är mycket rymligt. Tre-fyra personer kan utan vidare övernatta i väl isolerad ”stuga” i tornet. Dass finns intill tornet. Tubkikare är en förutsättning för tillfredsställande utbyte från fågeltornet. Att lämna den spångade stigen till tornet rekommenderas inte. Myrflarkarna är förrädiska och bottenlösa. Dessutom störs fågellivet. Då avstånden runt Tisjön är relativt stora och antalet fågelskådare i denna del av landet få, är antalet besök av fågelskådare inte särskilt många per år. Det gör att det sannolikt fortfarande finns mycket ornitologiskt att upptäcka vid sjön.

På Frejsnäset går det bra att tälta.

Sydost om Tisjön ligger det stora naturreservatet Tandövala med mäktig gammelskog i kuperad terräng. Det finns en kalkdoserare 3 km söder om första skylten till fågeltornet och där går en markerad stig upp i berget. Efter 2,8 km och 180 meters stigning finns en öppen fäbodstuga där det är tillåtet att övernatta. Stugan är bra utgångspunkt för exkursioner i reservatet. En stig leder upp till högsta toppen, Storvala, 777 meter över havet, men i övrigt är reservatet till största delen stiglöst och för att orientera sig behöver man gröna kartorna 13D NV och 14D SV samt kompass. Tretåig hackspett, lavskrika, och av och till bändelkorsnäbb och tallbit kan ses i reservatet.

Tisjön sedd från toppen av Tandövala