Skarsåsfjällen

Skarsåsfjällets naturreservat är ett litet fjällområde, inklämt mellan Sälenfjällen i söder och Fulufjället i norr. Fjälltopparna i reservatet heter Skarsåsfjället, Faxfjället, Mellanfjället och Näsfjället. Skogen består av både tall – och granskog och mellan Skarsåsen och Mellanfjället hittas en speciell plats där naturens krafter fått råda ordentligt. Sommaren 1973 fällde en tromb stora delar av skogen och virket har fått ligga kvar, till glädje för många vedlevande insekter, svampar, lavar ock mossor.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
– skada mark eller geologiska naturföremål,
– skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar,
– plocka eller gräva upp blommor, mossor, vedsvampar och lavar,
– köra i terräng med motordrivet fordon med undantag för att terrängmotorfordon får framföras på snötäckt mark på därtill avsedda leder (skoterleder). Körning får ske i samband med polis- tull- och räddningsverksamhet samt att det för länets fjällräddningspatruller gäller särskilda regler som framgår av skötselplanen, bilaga 3.
– göra upp eld annat än på anvisad plats,
– plantera in för trakten främmande växt- eller djurart,
– cykla i terrängen,

Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att
– bedriva militär övningsverksamhet
– bedriva kommersiell verksamhet

Källa: Länsstyrelsen Dalarna