Högstrand

Skogen i naturreservatet Högstrand består av en mängd olika trädarter och åldersfördelningen varierar. Marken är kalkpåverkad och dessa faktorer bidrar tillsammans med den höga biologiska mångfalden som hittas i reservatet. Åtta olika orkidéer har hittas och däribland den prunkande guckuskon som har sin enda växtplats i Västerdalarna just här.

Orkidén guckusko

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
– köra motordrivet fordon

AKTA ORKIDÈERNA!

Förutom ovanstående föreskrifter, och de generella hänsynsregler som allemansrätten omfattar, uppmanas besökare att beträda området med guckusko försiktigt!

Dels för att marken på många ställen här är mycket sank men också för att guckskon är känslig för trampslitage, bland annat som en följd av att marken kompakteras runt plantorna och att vattenföringen i jorden därmed ändras.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna