Norra Transtrandsfjällen

Norra Transtrandsfjällens naturreservat ligger i direkt anslutning till stora fjällturistanläggningar. Kalfjället är mycket artfattigt och kråkbär och ljung är de dominerande växterna men tjocka lavmattor breder istället ut sig då fjället varit fredat från ren under lång tid. Naturreservatet består av flera rundade fjälltoppar, där de största är Stor-Närfjället, Synddalskläppen, Östra Granfjället och Öjskogsfjället. Skogen är varierad och till exempel på Lill-Närfjällets topplatå växer en gles tallskog där flera träd är över 400 år gamla. De nordvända sluttningarna är mer grandominerade och vissa partier klassas som sumpskogar. Här och var breder ängsgranskogar ut sig med rik flora såsom stormhatt och fjälltolta. Djurlivet är rikt och björn är ett av de större djuren som nyttjar området. På fågelfronten hittas arter som dalripa, ringtrast, lavskrika och järpe. Området är lättillgängligt och flera fjälleder går genom reservatet. Södra Kungsleden med start vid Högfjällshotellet avviker från Sälenringen vid Närfjällsstugan.  Från Tandådalen kommer anslutande leder. I området finns flera fäbodar och här och var hittas trädristningar som minner från tider när vallkullorna vandrade genom skogen med kritterna. Sedan 2003 har fäbodbruket vid Öjskogsfjällstäkten glädjande återupptagits. Här gick under 2007 inte mindre än 41 nötkreatur. Även vid Källfjällets fäbodar strax utanför reservatet finns numera kreatur.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Detta gäller både stående eller omkullfallna.
– köra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att framföra skoter på av Länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt, längs sträckan Närfjällsstugan – naturreservatsgränsen vid Västra Granfjället dock i högst 40 kilometer i timmen,
– cykla,
– framföra och landa med luftfartyg.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,
– rida

Källa: Länsstyrelsen Dalarna