Fenningberget

Fenningbergets naturreservat som ligger i närheten av Torgås innehåller en stor artrikedom. Den opåverkade skogen rymmer många mossor, lavar, svampar och ormbunkar som inte överlever i dagens brukade skogar. Här och var hittas granar som är över 300 år gamla! Björniden har påträffats i reservatet och kungsörnen svävar i skyn. Den tretåiga hackspetten födosöker i torrgranar. På vintern kan området besökas med skoter via leden som går i syd-nordlig riktning över berget.

 

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda träd, stubbar och buskar. Detta gäller både stående eller omkullfallna.
– köra motordrivet fordon i terrängen. Detta gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag för att köra skoter på av Länsstyrelsen markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang,
– cykla eller rida.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna