Skog

Naturskyddsföreningen i Malung-Sälen arbetar för att rädda den hotade biologiska mångfalden i våra skogar. Det finns ungefär 2000 skogsarter som är hotade och det största hotet mot dem är det moderna skogsbruket. Gamla naturskogar med lång historik omvandlas till monokulturer, plantager som inte rymmer alla olika miljöer som naturskogens arter behöver, som till exempel gamla träd och död ved.

Oavsett kunskaper så kan alla som vill hjälpa till att rädda naturskogarna från avverkning. Till exempel genom att tipsa oss om hotade naturskogar eller genom att inventera dem själva och skicka uppgifterna till oss. Vid en inventering är det viktigt att notera så kallade signalarter som indikerar på olika värden i skogen och som även kan visa att fler, mer ovanliga arter kan hittas.

Varglav

 På bilden ovan ses varglav, både en rödlistad (hotad) art och en signalart.


Förslag på litteratur:

En intressant, vacker och inspirerande bok om signalarter som kan hjälpa dig att skydda skog:
http://shop.skogsstyrelsen.se/sv/bocker-broschyrer/bocker/signalarter.html

Här är en mycket läsvärd rapport som talar om vad Naturskyddsföreningen anser om Skogsvårdslagen:
http://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/ny_var_for_skogen.pdf