Klamberget

Klambergets naturreservat hyser en biologiskt viktig naturskog med många olika växter och djur. Tallskogar som omringas av en helt opåverkad myrmosaik och i blötare slänter hittas granskogen. Brand har satt sin prägel på skogen och lövinslaget är förhållandevis stort där både sälg och rönn hittas. Området är ett fint ställe att fylla på bär – och svampskafferiet på!

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
– köra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark
Utan Länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
– gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t ex insekter),
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna