Hundfjället

Hundfjällets naturreservat ligger i Sälenfjällen mellan norska gränsen och Västerdalälven. Här på den sydvästra sidan hittas en av de få urskogsmiljöerna som finns kvar i landet. Miljön är riktigt oländig med raviner och blockmark och det är oftast de ställena som får stå just orörda. Granskogen dominerar på lägre och fuktigare mark och tallen tar sedan över längre upp på fjället. I tallskogen kan man se flera spår av bränder, så kallade brandljud på äldre tallar. Brandljudet uppstår på läsidan av tallstammen, där möts lågorna och där blir det som allra hetast. Efter branden försöker tallen att valla in såret och läka sig själv men ett ärr uppstår alltid och det kallas för brandljud. Kärlväxter som prunkar i reservatet är bland annat källört, jordranunkel och ögonpyrola. Vandringsleden Sälenringen passerar vid fjällets fot.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
– göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
– skada växande eller döda – stående eller ikullfallna – träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, vedsvampar och lavar,
– göra upp eld annat än på anvisad plats,
– plantera in för trakten främmande växt- eller djurart,
– cykla i terrängen
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
– bedriva militär övningsverksamhet,
– bedriva kommersiell verksamhet.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna