Malungs flygplats

Fåglar

Flygplatsen plogas alltid ren från snö och på våren brukar gräset intill startbanan också snabbt bli snöfritt. Snösparv, vinterhämpling, och vårens första lärka ska man söka här. Längre fram på våren rastar vadare, ibland i rätt stora mängder. Både storspov och småspov kan många vårar ses i flockar på 50 exemplar vardera. Vid högvatten bildas en liten holme i älven i höjd med södra änden av startbanan. Där övernattar ofta vadarna. I viken söder om flygplatsen och i tjärnarna sydost om startbanan skall man titta efter änder.

Skogsdungen norr om startbanan innehåller mycket löv och bävrarna brukar se till att det finns en hel del död ved. Dungen brukar hysa häckande hornuggla och stjärtmes. Man bör också titta efter mindre hackspett. En liten flock stenknäckar uppehöll sig här en hel vinter.

Bland tillfälliga gäster kan nämnas prutgås, gravand, årta, skedand, brunand, ejder, stäpphök, småfläckig sumphöna, vaktel, silltrut, turturduva, hämpling, ortolansparv och lappsparv.

Övrigt

Tvärs över älven ligger Grimsåkersviken som kan avspanas från Östra Utsjö skola. Här har bläsand häckat flera år. Vid lämpliga vattenstånd kan en del vadare rasta, bl.a. har dvärgbeckasin observerats. Norr om flygplatsen ligger Malungs ridhus. Hästhagarna kan dra till sig en del fågel. Härfågel har setts vid några tillfällen.

Vägbeskrivning

På västra sidan av Västerdalälven tar man söderut mot Västra Utsjö. I Tällbyn finns en vägskylt ”Malungs Flygpl” åt vänster. Vid besök i området norr om flygplatsen kan man parkera just där vägen gör en skarp högersväng. Vid hangaren längre söderut finns en stor parkeringsplats.