Östra Almberget

Östra Almbergets naturreservat reser sig som en bergsformation, 580 meter över havet, över omgivande landskapet och omfattar topplatån med intilliggande sluttningar. Reservatet besöks enklast genom en bilväg som finns norr om reservatet, därifrån finns en stig upp på topplatån. Naturskogen täcker sluttningarna och här hittas hotade arter på de gamla träden och den döda veden, bland annat kolflarnlavarna och kattfotslav.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

– skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande mindre torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld. Undantaget gäller inte torrakor och tjärstubbar.
– framföra motordrivet fordon i terrängen på barmark.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det inte heller tillåtet att:
–  gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (till exempel insekter)
– genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna