Hösätern

Naturreservatet Hösätern bjuder på allt möjligt – från mossan nordisk klipptuss till kulturmarkerna runt Hösäterns fäbod. Området består av norra änden av en fyra kilometer lång förkastnig som vätter mot Smågarnas och dess vattensystem. En mäktig lodyta finns inom reservatet med branta sidor mot nordost. Skogen består av både ren granskog med även barrblandskog och är mer eller mindre opåverkad med mycket död ved till glädje för många arter. De kulturhistoriska lämningarna är efter Hösäterns fäbod i västra delen av reservatet. Där kan gamla odlingsrösen hittas och även en fäbodväg och ristningar i hällar.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…
– skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedsvampar,
– skada förkastningsbranternas känsliga växtsamhällen genom att klättra eller genom annan fysisk påverkan på dessa,
– framföra motordrivet fordon i terrängen
Utan länsstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:
– använda området för tävlings- eller annan verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön.

Källa: Länsstyrelsen Dalarna