Eggarna

Eggarnas naturreservat är beläget norr om byn Eggen i Yttermalung. Ett område med naturvärden men framförallt stora sociala värden som friluftsområde för ortsbefolkning och allmänhet. Området är även intressant ur geologisk synvinkel då Malungsåsen löper genom området. Dess åsgravar och åsryggar är helt opåverkade av älvloppet sedan sista istiden och är unika för Västerdalälven.

I området hittas den hotade bombmurklan, en speciell skålsvamp som kommer upp på våren. Den har sin huvudsakliga europeiska utbredning i Sverige och växer under gamla granars torra barrmattor.

Bombmurkla i Eggarnas naturreservat.

Inom reservatet är det inte tillåtet att…

– förstöra eller skada fasta naturföremål
– skada växande eller döda, stående eller träd och buskar som fallit omkull
– gräva upp växter, samla mossor, lavar och vedsvampar
– köra motordrivet fordon i terrängen
– elda på annan än anvisad plats
– klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet

Källa: Länsstyrelsen Dalarna